HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHøyringsmøte: Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion

Høyringsmøte: Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion

Regional plan for vassforvaltning med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram er ute på høyring - med frist 30.06.2021.

Vestland fylkeskommune inviterer til ein serie regionale høyringsmøte knytt til vassforvaltningsplanen med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram. Det vert gitt ein presentasjon av innhaldet i planen knytt til ulike tema med moglegheit til å gi munnlege innspel til planen og stille spørsmål.


Påmelding til møte

På grunn av koronasituasjonen vert møta gjennomført digitalt og lenke vert sendt ut til dei som melder seg på.

Sjå informasjon om høyringa og meld deg på møta her

Høyringsinnspel

Frist for å sende inn høyringsinnspel er 30.06.2021.

Send høyringsinnspela til Vestland fylkeskommune, e-post: post@vlfk.no


Sist oppdatert: 29.04.2021
Publisert: 29.04.2021