Send innspel til planen

Alle innbyggjarar, næringsaktørar, frivillige lag og organisasjonar og offentlege mynde kan senda inn  merknad til planforslaget. Det kan gjelda forslaget til arealplan og føresegnene til arealplanen.

Alle innspel skal merkast - «Høyring Interkommunal plan sjøareal» (skriv dette i emnefeltet i epost) – og send til post@regionnordhordland.no 

eller som brev til:

Region Nordhordland IKS
Kvassnesvegen 23
5914 Isdalstø