HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av godkjent reguleringsplan for Ortneset vest bustadfelt

Kunngjering av godkjent reguleringsplan for Ortneset vest bustadfelt

I kommunestyret den 14. oktober 2021 vedtok Gulen kommunestyre å godkjenne reguleringsplanen for Ortneset vest bustadfelt i medhald av plan- og bygningslova §12-12. Planen legg til rette for etablering av bustadfelt med 10 nye kommunale tomter, samt felles naustområde, kyststi, friområde og opprusting av eksisterande leikeplass på Ortneset. Inkludert i planen er også nokre eksisterande tomter som ikkje har vore regulerte tidlegare, samt den kommunale vegen opp til fylkesvegen.

Planen legg til rette for at det skal kunne etablerast både eine- og fleirmannsbustadar. Arbeidet med å leggje til rette infrastruktur for byggjefeltet tek til i 2022.

Klikk her for å sjå dokumenta knytt til planen

 

Reservasjon av tomter

Kommunen vil begynne å ta imot reservasjon av tomter måndag 1. november 2021 kl. 12.00. Reservasjon må skje skriftleg og sendast til postmottak@gulen.kommune.no /Eivindvikvegen 1119, 5966 Eivindvik, eventuelt leverast personleg til ekspedisjonen. Reservasjonen må innehalde nummeret på tomta ein ynskjer å reservere, eventuelt også prioritert rekkefølgje dersom ein ynskjer å sette opp alternativ. B1 og B17 er private tomter og kan difor ikkje reserverast.

 Tildeling av tomter skjer etter «første mann til mølla»-prinsippet. Dersom fleire interessentar har reservert same tomt på same tidspunkt, vert tildeling avgjort ved loddtrekning. Vidare reservasjon og sal av tomter skjer etter kvart som interessentar melder seg.

 Det vert teke atterhald om at det kan komme mindre endringar i planen som resultat av klagetilgang.


Sist oppdatert: 19.10.2021
Publisert: 19.10.2021