Val

Tidlegrøysting 3. juli - 9. august

I perioden 3. juli til og med 9. august er det høve til å tidlegrøyste, dersom du ikkje har høve til å gjere det i den ordinære perioden for førehandsrøysting eller på valdagen.

Tidlegrøystinga finn stad ved Innbyggarservice på kommunehuset i Eivindvik, måndag til fredag mellom 09.00 og 15.00.

Ta kontakt på telefon 57 78 20 00 eller på e-post til postmottak@gulen.kommune.no, for å avtale tidspunkt for å tidlegrøysting.

Det er ikkje eit krav om valkort til tidlegrøystinga, men hugs å ta med legitimasjon.

Førehandsrøysting 10. august - 8. september

I perioden 10. august til og med 8. september kan du førehandsrøyste i
Innbyggarservice på kommunehuset i Eivindvik.
Tid: måndag til fredag mellom 09.00 og 15.00.

Torsdag 7. september kan du førehandsrøyste på kommunehuset fram til 18.00.

Førehandsrøysting i krinsane og på institusjonar

Førehandsrøystinga i krinsane og på institusjonane er open for alle, og føregår desse dagane:

Stad Dato Tid
Gulen sjukeheim 1. september 11:00 - 13:00
Vidsyn 1. september 12:00 - 19:00
Eivindvik bu- og omsorgssenter 2. september 11:00 - 14:00
Byrknes bu- og omsorgssenter 2. september 11:00 - 14:00
Dalsøyra bu- og omsorgssenter 2. september 11:00 - 14:00
Brekke bu- og omsorgssenter 2. september 11:00 - 14:00
 Røysting på valdagen 11. september

Oversyn over tid og stad for røysting på valdagen 11. september ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023:

Krins Røystestad Tid
Brekke Risnehallen samfunnshus 10:00 - 18:00
Byrknes Byrknes skule 10:00 - 18:00
Dalsøyra  Dalsøyra samfunnshus 10:00 - 18:00
Eivindvik Kommunehuset 10:00 - 18:00

På valdagen den 11. september må du røyste i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som busett 30. juni 2023.

Heimerøysting

Dersom du ikkje kan kome til eit vallokale fordi du er sjuk eller ufør, kan du søkje valstyret i Gulen kommune om å få røyste heime eller der du held til.

Ved heimerøysting kjem to valmedarbeidarar frå kommunen heim til veljar, som ikkje har høve til å komme seg til eit røystelokale. Valmedarbeidarane har med eit "minirøystelokale", med røystesetlar, valurne og alt anna som trengs. Dei som røyster heime må hugse å ha legitimasjon tilgjengeleg.

Du kan søkje om å førehandsrøyste heime/på opphaldsstaden til og med onsdag 6. september ved å ta kontakt på telefon 57 78 20 00.

Manntal

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet, må du stå oppført i manntalet i ein kommune.

Manntalet er oversikta over dei som har røysterett i kommunen.

Alle personar med røysterett blir automatisk førte i manntalet i den kommunen der dei var registrert som busette per 30. juni 2023. Dersom du har flytta til ein annan kommune etter 1. juli, er du framleis registrert i manntalet og har røysterett i den kommunen du flytta frå.

Dersom du bur i utlandet, men har vore registrert som busett og med røysterett i Noreg i løpet av dei siste ti åra, blir du automatisk ført inn i manntalet i den kommunen der du var registrert som busett då du flytta frå Noreg.

Manntalet for Gulen kommune er lagt ut til gjennomsyn i Innbyggarservice på kommunehuset. Du kan kome innom på kommunehuset eller ringe på
tlf 57 78 20 00 for å kontrollere at du står i manntalet.

Dersom du meiner det er feil eller manglar ved manntalet, må du gje melding til valstyret. Krav om retting skal vere skriftleg og grunngjeve, og skal sendast:

Valstyret i Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik

Søknadsskjema for innføring i manntalet finn du her

Valkort

Alle som har rett til å røyste skal få tilsendt valkort. Kortet bør takast med når du skal røyste då dette lettar arbeidet for valfunksjonærane, samstundes som det vil gå raskare for deg å røyste.

Valkortet vert sendt til di digitale postkasse eller til Altinn. Dersom du har reservert deg mot, eller ikkje nyttar digital informasjon frå det offentlege, får du valkortet ditt tilsendt på papir.

Har du ikkje motteke valkortet, eller har mista eller gløymt det, får du likevel røyste.

Legitimasjon 

Vallova krev at ein veljar som er ukjend for røystemottakaren, skal legitimere seg. Det er ikkje nok å oppgje namn og fødselsdato. Legitimasjonen kan vere pass, førarkort eller bankkort med bilete, men du kan også bruke annan legitimasjon. Legitimasjonen må innehalde namnet på veljaren, fødselsdato og bilete.

Dersom du oppheld deg på ein institusjon, som til dømes sjukeheim, sjukehus eller fengsel, kan du få ein tilsett ved institusjonen til å bekrefte identiteten din.

Godkjende vallister til kommunestyrevalet 2023

Oversikt over godkjende vallister til kommunestyrevalet 2023 finn du her 

Nasjonal informasjon om valet

Her kan du lesa meir om val:

Regjeringen si side om val i Norge

Valg.no

Information in other languages

www.valg.no/en/


Sist oppdatert: 06.11.2023
Publisert: 30.01.2023