Teikne- og måleverkstad

Informasjon

Kurset vert gjennomført ved gruppeundervisning oftast organisert i lengre økter. Elevane får møte eit vidt spekter av kunstnariske uttrykksformer. I møte med lærar og medelevar skal elevane utvikle og få tillit til eiga skaparevne. Gjennom rettleiing, refleksjon, dialog og faglege rammer skal dei bli i stand til å ta sjølvstendige val og oppleve mestring. Kurset er basert på mest mogleg praktisk arbeid. Det som vert brukt av tid til teori er til å vise døme på kunstnarar og kunststilar som er relevante og inspirerande med det praktiske arbeidet.

Nivå

Det er ikkje krav om forkunnskapar. Tilbod og kurs vert tilpassa alder, nivå og ferdigheit. Det vert introduksjon i ulike materialar, metodar og teknikkar.

Progresjonen på kurset er avhengig av alder, tidlegare erfaring, kunnskap og utvikling undervegs. Målet er å jobbe med fordjuping framfor å skunde seg gjennom oppgåvene.

Teikning

Gjennom teikning evna til å sjå utvikla. Eleven vil observere, utvikle idear/skisser og fortelje gjennom teikning. Barn har ei unik evne til fantasi og førestilling, og dette må ivaretakast og utviklast. Oppgåvene kan variere frå å utvikle grunnleggjande teikneferdigheitar innan teknikk, lys, skugge, perspektiv, komposisjon, stilleben, figurteikning og portrett.

Materialdøme

Blyant, kol, grafitt, pastellkritt, tusj, penn, akrylmåling, akvarell, lerret, papir og papp i ulike format.

Måleri

Elevane lærar om metode og teknikk, fargelære, komposisjon og bruk av forgrunn og bakgrunn.

Utstilling

I løpet av året lagar vi utstillingar der alle elevar er representert.


Sist oppdatert: 03.03.2021
Publisert: 03.03.2021