HeimHelse, sosial og omsorgMiljøretta helsevernLegionella - kjøletårn, scrubbere og dusjanlegg

Legionella - kjøletårn, scrubbere og dusjanlegg

Krav
Tilsyn

Miljørettet helsevern; § 4.Kommunens ansvar og tilsyn

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk.

Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak hjemlet i folkehelseloven kapittel 3. Kommunen skal prioritere sin tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko.

Meldeplikt

Alle verksemder med kjøletårn og luftskrubbere som nyttar ferskvatn som kjølemedium, samt verksemder med badeanlegg, boblebad og badstuer har meldeplikt til kommunen. 

Det skal sendast melding til kommunen ved første gongs oppstart eller ved vesentlege utvidingar eller endringar. Eigar av anlegga har ansvar for forsvarleg drift og reingjering, medan kommunen fører tilsyn.

11c.Meldeplikt til kommunen og inspeksjonsordning

"Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen

a) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og
b) når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre
spredning av legionellasmitte.

Virksomheter skal i forbindelse med melding etter første ledd bokstav a, og deretter hvert femte år, legge frem for kommunen en vurdering av innretningen fra et akkreditert inspeksjonsorgan."

Meir informasjon
Hovudsida Miljøretta helsevern

Trykk her for å kome til hovudsida til Miljøretta helsevern


Sist oppdatert: 06.06.2023
Publisert: 22.11.2019