Amoniakkfabrikk Skipavika

Skipavika Næringspark arbeidar med ei ny detaljert reguleringsplan. I medhald av plan- og bygningslova § 12-9 har Hovedutval for Plan, landbruk og klima godkjent planprogram for reguleringsplan for Skipavika Næringspark gnr. 79, bnr. 47, 53, 54, 1, 33 og 36 Sande.

Planprogrammet har satsingar kring ammoniakkfabrikk, men også aktivitet som oppdrettsanlegg på land med tilhøyrande aktivitetar. Eit planprogram viser kva type konsekvensar som skal greiiast ut og takast omsyn til i ein framtidig reguleringsplan. Reguleringsplan vil verte utarbeidd og lagt ut på høyring etter at konsekvensane er kartlagt og tatt høgde for.  

Utval av dokumentasjon i saka


Sist oppdatert: 14.03.2024
Publisert: 13.03.2024