Kommuneplan - Arealdel

Utarbeiding av den viktigaste arealplanen som kommunen lagar, har vore ei krevjande øving som har gått over fleire år. Dei fleste utgreiingane er no gjort, det står igjen samanstilling av desse, ein del teknisk arbeid, samt avklaring med Statsforvaltaren om enkelttema før planen kan leggast ut på 3. gongs offentleg høyring i løpet av hausten 2024.


Sist oppdatert: 06.06.2024
Publisert: 14.03.2024