HeimNyheiterKommunedelplan for oppvekst og kultur 2023-2026

Kommunedelplan for oppvekst og kultur 2023-2026

Samfunnsdelen syner mål og strategiar for den heilskaplege innsatsen retta mot born, unge og familiane deira, samt kultur.

Kommunedelplanen har eit langsiktig perspektiv som involverer ei rekkje av kommunen sine tenester saman med føresette og eksterne partar. Planen synleggjer kommunen sin innsats retta mot born, unge og familiane deira, med fokus på barnehage, skule og andre hjelpetenester. Vidare er samarbeid med føresette, frivillige organisasjonar, statlege-, fylkeskommunale- og kommunale tenesteområde og næringslivet, viktig for å lukkast med målsetjingane.

Planen vart endeleg handsama av kommunestyret 19.10.23, og du finn endeleg versjon av planen her:

Kommunedelplan for oppvekst og kultur 2023 - 2026


Sist oppdatert: 15.11.2023
Publisert: 15.11.2023