HeimNyheiterMøte i Gulen kommunestyre 13.06.2024

Møte i Gulen kommunestyre 13.06.2024

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste
 • Godkjenning av møteprotokoll frå førre møte 12.04.2024
 • Delegasjonssaker til møtet 13.06.2024
 • Skriv og meldingar (RS) til møtet 13.06.2024:
  • Revidert nasjonalbudsjett 2024 og kommuneproposisjonen 2025
  • Symjebasseng i Gulen. Status i arbeidet med utgreiing av alternative bassengløysingar
  • Støtteskriv til uttale frå Gulen kyrkjelege fellesråd - høyring, ny forskrift om tilskot til kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg
  • Avtale vedk. Samarbeid om pandemi
  • Utbytte og årsrapport 2023 for Eviny
  • Bemanningsbehov Krisesenter for Bergen og omegn
  • Informasjon til kommunestyret - møtebok frå Gulen kontrollutval 19.4.2024
  • Møtebok frå Gulen kontrollutval 31.05.2024
  • SEKOM sekretariat - rekneskap og årsmelding 2023
  • Representantskap for SEKOM - møtebok frå 27.05.2024
  • Møtebok representantskapsmøte Vestland Revisjon KO 03.06.2024
  • Protokoll frå representantskapsmøte 31.05.2024
  • Protokoll frå representantskapsmøtet i Kommunearkivordninga i Vestland
  • Protokoll 3-2024 Regionrådet Nordhordland 18. og 19.04.2024
  • Protokoll Representantskap 1-2024 Region Nordhordland Helsehus IKS, fredag 31. mai.
  • Protokoll Representantskapet 1-2024 Region Nordhordland IKS 31. 05.2024
  • Referat, Eiermøte Invest in Bergen og Etablerersenteret April
  • Referat frå møte i Biosfærerådet 03.04.2024
  • Melding om vedtak: Regionalt Pilegrimssenter Selje - årsrapport 2023 og verksemdsplan 2024
  • Melding om vedtak: Revisjon av styringsdokument Selje regionale pilegrimssenter, og utarbeiding av mandat for ressursgruppe RPS
 • Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding 2023 for Gulen kommune
 • Godkjenning prosjektrekneskap. Ny ambulansestasjon Dalsøyra prosjektnr. 4900
 • Planstrategi- politiske prioriteringer
 • Gulen kommune. Økonomirapport 1. tertial 2024
 • Kontrollutvalsplan for Gulen kommune 2024-2027
 • Avklaring. Interesse for vindkraftutbygging i Gulen kommune
 • Uttale til statlege planretningsliner for arealbruk og mobilitet
 • Framlegg til revidert forskrift om vass- og avløpsgebyr for Gulen kommune
 • Prinsippavklaring rundt kommunal overtaking av private vassverk
 • Avtale om kommunal overtaking av Byrknes vassverk
 • Ekstraløyving - Etablering av nye vassmålarpunkt i Sløvåg
 • Forskottering av kommunalt tilskot, spelemidlar og refusjon av MVA til Brekke IL/Sherpasti til Søtekollen
 • Tilslutning av ny deltakarkommune til Bergen og Omland Friluftsråd
 • Fartsreduksjon Sellevågen
 • Endeleg godkjenning - Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv 2024 - 2027 - Gulen kommune
 • Godkjenning av detaljreguleringsplan ID 4635-2022001 E39 Oppedal ferjekai
 • Godkjenning av samarbeidsavtalen for Vest brann- og redningsregion kommunalt oppgavefellesskap
 • Trepartssamarbeid Gulen kommune. Oppstart
 • Sal av kommunal eigedom gbnr. 18/5, 6 og 8 Gryta
 • Overordna strategi for helsefellesskapet
 • Vurderingar kring publisering av informasjon på offentleg postjournal for Gulen kommune
 • Vedtekter for kommunale barnehagar i Gulen kommen 2. gongs handsaming
 • Vedtekter for skulefritidsordninga (SFO) i Gulen kommune. 2. gongs handsaming
 • Valg av medlemmer til politisk veggruppe
 • Gulen kommune. Forslag til skjønnsmedlem som velges av fylkeskommunen
 • Val av meddommarar for perioden 2025-2028 - lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten
 • Utsett behandling av ekstraløyving for å sikre prosjektgjennomføring mikrohus
 • Godkjenning av møtebok

Innkalling og sakspapir til møtet i kommunestyret 13.06.2024 kan du lese her 

Plan for møtet

I første del av kommunestyret vert det slike orienteringar:

Kl. 10:00 NGIR om renovasjon og auka krav til innsamling og utsortering
Kl. 10:30 Kystkultur.no om Fellesnaust 
Kl. 11:00 - 12:00 Oppvekst og kultur

kl. 12:00 Lunsj

kl. 12:45 Handsaming av ordinære saker og overføring via Teams

Møtet er ope for publikum, kan også følgast digitalt frå handsaming av ordinære saker kl. 12:45. Link til møtet vert lagt ut på nettsida til kommunen og delt på facebooksida til kommunen torsdag morgon.

Alle er velkomne. 


May-Lynn Osland, Ordførar


Sist oppdatert: 06.06.2024
Publisert: 06.06.2024