HeimNyheiterUndersøking av miljøtilstanden i elver i Ytre Sogn vassområde

Undersøking av miljøtilstanden i elver i Ytre Sogn vassområde

Kommunen deltar saman med fleire kommunar i Sogn i eit samarbeid med fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke elver. Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining.
Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elvar, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Det er leigd inn konsulentar som skal samle inn og analysere vassprøver og prøver av botndyr og begroingsalgar. Undersøkingane vil etter planen skje i perioden juni-november. 

Følgjande elver i Ytre Sogn vassområde inngår i arbeidet:
Elver Ytre Sogn vassområdet.pdf

Du kan sjå nokre bilete av undersøkinga her:


Sist oppdatert: 23.06.2022
Publisert: 23.06.2022